کاش میشد برگشت ب چند سال قبل{-60-}


2022/01/17 - 21:39
دیدگاه
yasi

بنظرت بهتر میشد اوضاع

1400/10/27 - 21:41 ·
roya15

آرع تو اون روزایی ک دوس داشتم بمونم

1400/10/27 - 21:55 ·
yasi

اگه بشه بمونی که اره فک کردم واسه تغیر گفتی

1400/10/27 - 21:59 ·
roya15

ارع ی چیزایی شو ک باید تغییر بدم {-34-}

1400/10/27 - 22:07 ·
yasi

من برگردم بیشتر گند میزنم{-18-}

1400/10/27 - 22:12 ·
roya15

{-1-}دیونه {-7-}

1400/10/28 - 07:41 ·
yasi

{-7-}

1400/10/28 - 08:53 ·
roya15

تو عاقلتر از این حرفایی {-26-}

1400/10/28 - 08:56 ·
yasi

فداتم{-41-}

1400/10/28 - 09:00 ·
majid_f45

تکرار اشتباه دیگه اشتباه نیست حماقته

1400/10/28 - 10:42 ·
roya15

نمیخام برگردم ک دوباره تکرار کنم
میخام درستش کنم

1400/10/28 - 11:44 ·
majid_f45

امیدوارم

1400/10/28 - 11:52 ·