-

2022/01/18 - 07:40
پیوست عکس:
IMG_20220117_230233_841.jpg
IMG_20220117_230233_841.jpg · 640x640px, 56KB
دیدگاه
majid_f45

یعنی انقدر چاق بوده!!!؟خخخخ

1400/10/28 - 08:21 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/10/28 - 08:43 ·
majid_f45

چند بار گفتم اول ببرش باسکول بعد تصمیم بگیر خخخ

1400/10/28 - 08:46 ·
mehdi1360

خخخخخ خووو یادم رفته دیگه

1400/10/28 - 10:15 ·
majid_f45

یعنی طلسم چشمات تو رو جادو کرد؟خخ

1400/10/28 - 10:21 ·
mehdi1360

خخخخخخ چقدر هم چشام طلسم داره

1400/10/28 - 10:32 ·
majid_f45

عه یعنی طلسماشو بردی فروختی؟خخخ

1400/10/28 - 10:33 ·
mehdi1360

خخ اره دیگه

1400/10/28 - 11:01 ·
majid_f45

لهنت به این وضع اقتصادی خخخخ

1400/10/28 - 11:03 ·
mehdi1360

خخ لعنتتتتتتتتتت

1400/10/28 - 11:23 ·
majid_f45

یا خدا چقدر دلش پره این دختره خخخخ

1400/10/28 - 11:28 ·
mehdi1360

خخخخخخخ

1400/10/28 - 11:32 ·
majid_f45

خب خدارو شکر نقاب خنده زد

1400/10/28 - 11:43 ·
mehdi1360

الهی ممنونم

1400/10/28 - 11:46 ·
majid_f45

اخی با الهه چکار داری ولش کن بزار شوهر داریشو بکنه خخخ

1400/10/28 - 11:47 ·
mehdi1360

خخخ دیوونه شدم از دستت

1400/10/28 - 11:49 ·
majid_f45

ای وای باز دستم موند زیر پات!!!؟خخخ

1400/10/28 - 11:51 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/10/28 - 12:06 ·
majid_f45

ببخشین عینکشو یادش رفته بزنه خخخ

1400/10/28 - 12:07 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/10/28 - 12:09 ·
majid_f45

نخند خب یروز سر دست خودتم میادها خخخخ

1400/10/28 - 12:14 ·
mehdi1360

خخ خوو چکار کنم اخه

1400/10/28 - 12:18 ·
majid_f45

هیچی .اخه تجربه ندارم بعدشو خخخ

1400/10/28 - 12:22 ·
mehdi1360

خخخخ خووو منم ندارم

1400/10/28 - 12:27 ·
majid_f45

شوخی نکن مگه توو جزو اساتید نیستی؟خخخ

1400/10/28 - 12:53 ·
mehdi1360

خخخخ

1400/10/28 - 13:10 ·
majid_f45

خب باشه به کسی نمیگم مدرکت قلاب بافیه خخخ

1400/10/28 - 13:50 ·
mehdi1360

خخخخخخ اره والا

1400/10/28 - 14:01 ·
majid_f45

قربونت اون شال منو زودتر تموم کن برا تابستون نمیخوام خخخ

1400/10/28 - 14:04 ·
mehdi1360

خخخ حتما تو جون بخواه

1400/10/28 - 14:08 ·
majid_f45

سلامت باشی

1400/10/28 - 14:12 ·
mehdi1360

ممنونم

1400/10/28 - 14:22 ·
majid_f45

خواهش

1400/10/28 - 14:34 ·