تو زخم بزن
رحم نکن
دوباره خواهم رویید
صد پرتو نور آمد و
خورشید رسید
خوشبخت هر آن کس که
امیدی بخشید
2022/01/18 - 08:44