تڪ پر ڪسي باش ڪہ واســـہ خاطر تــــو

بال همہ رو بچـــــــینہ

نہ ایڹ ڪہ تو بال بال بـــــزني ڪہ شایـــــد

بال زدن تو رو ببیـــــنہ
2022/01/18 - 10:23