نمکدان دو عالم را
به دست خود نمک کردم

به چشم خویشتن دیدم
که دستِ بی نمک دارم...
2022/01/18 - 11:57