بگذار زن باشم

من هابیلم را نمی کشم
یوسفم را در چاه نمی اندازم
هاجرم را در بیابان رها نمی کنم
و اسماعیلم را به سلاخ خانه نمی برم .

بگذار زن باشم
2022/01/18 - 12:56