بی تو کدامین راه رابجویم

که بی توهرراهی بیراهه ای بیش نیست

چون تونباشی دل به که بندم

ونجوای خویش درگوش چه کس بخوانم

بی تونه دلی میماند ونه مهری

چه موهبت بزرگی است "بودنت"
2022/01/18 - 12:59