آمـــــدم شعــــــر وداع با تــو بخــــوانم بروم
بی وفــــایی و وفـــــــا نیست نمانم بروم

نامه هایی که نوشته بودم همه را سوزاندم
آخــــــرین نامه به دستت برســـانم بروم
روح من خستــــه از این درد و غــــم تکراری
آمدم جســــم از این روح سِتـــانم بروم

برو خـــــوش باش به پا بند هـــــرآنکس بودی
من از این حـــادثه گـــر قد کمــــانم بروم

2022/01/18 - 13:55