بی مرز تر از
عشقم و
بی خانه تر از باد


ای فاتحِ
بی لشگرِ من
خانه ات آباد...

2022/01/19 - 10:17