مردی لبهای زنی را بوسید
به قدر یک بوسه
از اندوه جهان کم شد.
2022/01/19 - 13:07
پیوست عکس:
1558345509880831_large.jpg
1558345509880831_large.jpg · 500x500px, 78KB