الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش
رد پا از خبیثی است
2022/01/19 - 16:36
دیدگاه
sarzaminman101

الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش
رد پا از خبیثی است
مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف!

1400/10/29 - 16:37 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/29 - 16:38 ·
sarzaminman101

{-35-}

1400/10/29 - 16:42 ·