عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها
عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست
. میدونی فرق من با برف چیه ؟
برف میاد و به زمین می شینه ، ولی من همین جوری هم به دل میشینم .
2022/01/19 - 16:41