شايد كلمه‌ی "زندگى" يعنى
جستجوى خود،
هر آنچه هستيم و هر آنچه از
خود به جا ميگذاريم.
شايد زندگى جستجوى زندگيست.
شايد زندگى جستجوى بهترين خودمان است.
شايد زندگى يعنى داشتن جرأت
براى جستجوى واقعيت خود.
شايد زندگى يعنى جستجو براى
پيدا كردن نقاط ضعف يا قوت خود.
شايد زندگى فرصتى است براى تكامل.
پس تا ميتوانيم "زندگى" كنیم...
2022/01/21 - 12:42