حرف ها در ذهن بسیار اند

شبیه کرم های خاکی در هم می لولند

اما هرچه التماسشان می کنی

بر قلم سوار شوید و بر صفحه جاری

گوش نمی دهند که نمی دهند

این می شود

که درد درونت توصیف نمی شود
2022/01/22 - 00:14