صبح به صبح

در کافه ی روزگار

یک فنجان صبر تازه

- با غم یا با امید؟!

- هر دو طعمش را دوست دارم

دیروز با غم بود، امروز امید لطفا
2022/01/22 - 00:22