آدمهایی که ما را رنج میدهند ، خیلی اوقات
رنج کشیده هایی هستند که
از زخمهای خودشان نتوانستند عبور کنند...
2022/01/22 - 09:38