بی وفایی میکنی
دیگر کنارت نیستم

گر چه عمری را به
حسرت در نگاهت زیستم

خسته ام از زندگی
از درد و رنج خاطرات

چون نمیدانم که هر دم
در وفای کیستم
2022/01/22 - 09:47