دریای دلت وسعت
بی چون و چرایی

از پهنه ی گسترده ی
پیمانه ی عشق است

فرهادم ‌و یک عمر
نمک خورده به زخم

شیرینی لبخند تو
افسانه ی عشق است
2022/01/22 - 10:00
پیوست عکس:
photo_2021-12-27_10-32-29.jpg
photo_2021-12-27_10-32-29.jpg · 750x918px, 57KB