من لحظہ لحظہ ؛بودنت را دوست دارم..
هر جا ڪہ باشد؛ دیدنت را دوست دارم..

در خلوتِ ڪافہ؛ یا توےِ خیابان..
یڪ مرتبہ بوسیدنت؛ را دوست دارم..

ماهِ منے، من برڪہ اے آرام هستم..
در آغوُشم ؛خوابیدنت را دوست دارم..

باشد تو، سیبِ سرخ و ممنوعہ ولے من..
تبعیدِ بعد از خوردنت؛ را دوست دارم..

هر چند مےخندے؛ بہ احوالِ خرابم..
امّا همین، خندیدنت را دوست دارم..

بگذار پایانِ؛ غزل را هم بگویم..
حتّے خیالِ ؛بودنت را دوست دارم..
2022/01/22 - 10:19
پیوست عکس:
1458142667758994_large.jpg
1458142667758994_large.jpg · 523x344px, 28KB