يه زمانهايي ....
نمك مي خوردن و

نمكدون رو
مي شكستن !

الان
نمك ميخورن!

بعد مي پاشن
رو زخمت !

در آخرهم
نمكدون رو
مي كنن تو چشمت .... !
2022/01/22 - 10:27