رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت

می روی اما بدان، دریا ز من پایین تر است...!!
2022/01/22 - 11:58