تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد
زندگی درد قشنگیست که جریان دارد!زندگی درد قشنگیست!
به جز شبهایش؛ که بدون تو فقط خوابِ پریشان داردیک نفر نیست تو را قسمت من گرداند؟!کار خیر است اگر این شهر مسلمان دارد…خواب بد دیده ام ای کاش خدا خیر کند…

خواب دیدم که تو رفتی…بدنم جان دارد..شیخ و من هر دو طلبکارِ بهشتیمولی من به تو او به نماز خودش ایمان دارداینکه یک روز مهندس برود در پی شعرسر و سریست که با موی پریشان دارد!

2022/01/22 - 19:05
دیدگاه
IRAJ

بسیار زیباااااااااا{-37-}

1400/11/2 - 21:55 ·
-extraordinary-

زندگی درد قشنگیست که جریان دارد.....❤

1400/11/2 - 22:03 ·
IRAJ

زندگی قصه ی تلخیست که از آغازش
بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم...

1400/11/2 - 22:13 ·
-extraordinary-

{-35-}

1400/11/2 - 22:20 ·
IRAJ

{-a180-}

1400/11/2 - 22:24 ·