تقدیم به همه مادران جهان
کیست مادر ناز هستی در وجود
کیست مادریک فرشته درسجود
2022/01/22 - 19:38
پیوست عکس:
1679916.jpg
1679916.jpg · 1000x750px, 129KB
دیدگاه
sarzaminman101

تقدیم به همه مادران جهان

کیست مادر ناز هستی در وجود
کیست مادریک فرشته درسجود

کیست مادر یک بغل آسودگی
کیست مادر پاکی از آلودگی

کیست مادر هدیه مرد از خدا
کیست مادرهمدم ویک همصدا

کیست مادرعشق وهستی؛زندگی
کیست مادر یک جهان پایندگی

کیست مادر عاشقی؛ دلدادگی
کیست مادر راستی و سادگی

کیست مادر عاطفه؛ مهر و وفا
کیست مادر معدن نور و صفا

کیست مادر راز؛ محرم؛ یک رفیق
کیست مادر یار یکدل؛ یک شفیق

کیست مادر ، مادر مردان مرد
کیست مادر ، همدم دوران درد

کیست مادر حس خوش؛ حس عجیب
کیست مادر ، بوستانی پر نصیب

کیست مادر باغهای آرزو
کیست مادر نعمتی در پیش رو

کیست مادر بنده ی خوب خدا
کیست مادر نیمی از مردان جدا

کیست مادر همسری خوب و شفیق
کیست مادر بهترین یار و رفیق

کیست مادر ، نغمه روح و روان
کیست مادر ساز موسیقی جان

کیست مادر ، مرهم هر خستگی
کیست مادر ، بهترین وابستگى..

تقدیم به همه مادرانی که سایه‌شون پایداراست، الهی همیشه برقرارباشن. روزشون پیشاپیش مبارک

1400/11/2 - 19:38 ·