اگر عشق مانند گل باشد و زندگی مانند شیرینی، مادرم تو زیباترین گل زندگی شیرین من هستی. دوستت
دارم
2022/01/23 - 10:34