مادر مهربانم تو را بیشتر از همه ستارگان جهان دوست دارم و می‌دانم که در دنیا کسی مرا بیشتر از تو دوست ندارد.
2022/01/23 - 10:38