لعنت به قانون این
روزگار و رسمش.
که عاشق یه نفری که همه زندگیته
ولی باید با یکی دیگه و کنار یکی دیگه
زندگی کنی..
2022/01/23 - 10:49
پیوست عکس:
1521599689534347_large.jpg
1521599689534347_large.jpg · 400x500px, 136KB