آدمی را آدمیت لازم است؛

عود را گر بو نباشد، هیزم است ...ایشالا اون دنیا بهمون نگن خاصیت انسان نداره ، هیزم جهنمش کنید ...
2022/01/23 - 14:33
پیوست عکس:
1514144259354943_large.jpg
1514144259354943_large.jpg · 514x500px, 180KB