اینجا دوست دارند کسانی را که در زندگیشان نقش بازی میکنند
و رد میکنند کسانی را که در زندگیشان نقش دارن...
اینجا وقتی میروی پشتت به جای دست، دل تکان میدهند...

2022/01/23 - 14:45