اینجا درددلهایت را میشنوند تا یاد بگیرند چگونه دلت را به درد بیاورند...
اینجا کسی که همه دنیای توست منت دیگری را میکشد...
اینجا به تاوان دل شکسته شان هزاران دل خواهند شکست...

2022/01/23 - 14:48