ازنخل برهنه سایبانی نطلب
ازمردم این زمانه یاری نطلب

عزت به قناعت است خاری به طمع
باعزت خود بسازو خاری نطلب
2022/01/23 - 14:49