همه افکارت رو کاری

که داری انجام میدی
متمرکز کن پرتو های
خورشید تا متمرکز نشن نمیسوزونن
2022/01/24 - 11:28