گاهی آدم‌ها
خوشی‌های کوچک را
در انتظار خوشبختی بزرگ
از دست می‌دهند...

فقط یک بار فرصت‌
زندگی کردن هست...
پس حواست باشد
به این روزهایی که
دیگر بر نمیگردند...
2022/01/24 - 14:32