2022/01/25 - 10:06 در بوشهری ها
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 225x225px, 4KB
دیدگاه
Amirkheirkhah33

حتما چاقی که نیمه ای نداری{-18-}

1400/11/5 - 10:08 ·
ber99keh

صد در صد{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/5 - 10:25 ·
ber99keh

عکسم که گذاشتم{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/5 - 10:25 ·
majid_f45

باز یدونه موز خوردی اعتماد به سقف پیدا کردی!!؟خخخ

1400/11/5 - 10:28 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/11/5 - 10:30 ·
Amirkheirkhah33

والا به این چاقی اضافه هم داری نیمه نیاز نیست{-18-}

1400/11/5 - 10:30 ·
ber99keh

چشمم نزنی {-7-}{-7-}{-3-}

1400/11/5 - 10:30 ·
ber99keh

داداش مجید من اعتماد به سقف ندارم اعتماد به آسمون دارم{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/5 - 10:31 ·
majid_f45

یا خدا خودت رحم انقدر اب خورده که عین برنج افغانی ری کرده دیگه زیر سقف جا نمیشه خخخخخخ

1400/11/5 - 10:34 ·
ber99keh

همیشه باید پیشرفت کنی{-33-}{-33-}{-33-}

1400/11/5 - 10:36 ·
majid_f45

دقیقا ولی خیلی وقتا افساید حساب میشه پیشرفت خخخ

1400/11/5 - 10:47 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/5 - 11:04 ·
majid_f45

یا خدا یکی از زمین خوار های جنب هم پیدا شد خخخ

1400/11/5 - 11:10 ·