بلبلان از بوی گل مستند
و ما از روی دوست
دیگران از ساغر وساقی
و ما از یاد دوست

روزتان بہ زیبایی دلهای مهربونتون
و صبحتون بخیر وسلامتی

2022/01/26 - 09:04
پیوست عکس:
1.jpg