....
گوشه آغوشَت
جایی برایَم باز کُن
جایی که اِنسانی نَباشَد
جایی که حِس آرامِش باشَد
جایی که تَنها
«مَن» باشَم و «تو»
جایی که دِلتَنگی
جُرأت آمَدَن نَداشته باشَد
2022/01/26 - 10:12