جنبه ی محبت نداریم ...
ظرفیتمان که تکمیل شد ؛
غرورِمان سر ریز می شود ،
و سیلِ بی تفاوتی مان ؛
افرادِ مهربان را غرق می کند !
آرام که گرفتیم ؛
هاج و واج ؛
دنبالِ محبت می گردیم ،
آدم هایِ عجیبی هستیم !!!

2022/01/26 - 10:16