بیا شلوغش کنیم
آنقدر ک دنیا درهم بریزد
بعد تو دستِ مرا بگیر
مراببر جایی دور
جایی که ایمانِ من ب تو
ایمانِ تو ب من
وایمانِ ما به عشق
گم نشود میانِ هفت رنگیِ روزگار

2022/01/26 - 11:17