من
عابرِ
بیابان
بی کسی ام
که از وحشتِ تنهاییِ خود فریاد میزند2022/01/26 - 15:24