امروز به عزیزانت

بگو که چقدر دوسشون‌‌‌ داری
چقدر برات مهمه
فردا دیره
چون ممکنه فردایی باشه
اما عزیزی نباشه
2022/01/26 - 15:38