همه چیز در این

دنیای خاکی انتخابی هست
اگه شادی ر. انتخاب کنی
در همه حال شادی
اگه غمگینی‌‌ رو انتخاب کنی
همیشه غم‌‌ و غصه‌‌ مهمون دل تو هست
اجازه نده غم‌‌
و غصه‌‌ مهمون قلب مهربونت بشه
2022/01/26 - 16:03