روزڪَار"غریبي‌ست"
یڪ روز ازت "دڸ"مي‌بَرند
روزے دیڪَر "دل" مي‌بُرند..!!!
یڪ روز "تنهاییت" را پر میڪنند
وقتي خوب "وابستہ‌ات" ڪردند
بہ جاے اینڪہ "درڪت" ڪنند
"ترڪت"مي‌ڪنند.!!

????
2022/02/01 - 09:36