دردا و دریغا
که درین بازی خونین
بازیچه ایام
دل آدمیان است

2022/02/05 - 11:19
پیوست عکس:
pouya833.jpg
pouya833.jpg · 520x476px, 27KB