من که بَلد نیستم ،
شما که سَوادش را دارید بگویید ..
شما که قانونِ اساسی بلدید ..
شمایی که فقه و حُقوق خواندید ..
بگویید ببینم‌ ،
در هیچ ‌کُجای کتابهایتان‌ ،
حَرفی از شلّاق برای آنکه عاشقش را
جان به سَر میکند ،
نیامده ..؟
2022/02/12 - 11:28