میگن وقتی که آدم ها شما را می‌بینند ابتدا به لبخند شما نگاه میکنند
توجه آدم ها به لبخند شما ۴۷٪
به چشمان شما ۳۱٪
بوی شما ۱۱٪، لباس شما ۷٪ و موی شما ۴٪ است.
پس اگر با شخصی که دوستش داری روبرو شدی اول لبخند بزن تا عشقت رو احساس کنه، اگر با دشمنت روبرو شدی، اول لبخند بزن تا قدرتت رو احساس کنه.
اگر با شخصی که زمانی ترکت کرده بود روبرو شدی اول لبخند بزن تا احساس پشیمونی کنه.
اگر با غریبه ای روبرو شدی،اول لبخند بزن تا با لبخند پاسخت رو بده.
لبخند، رمز موفقیت تو در زندگیته!
2022/02/14 - 13:37