هاتفی از گوشه میخانه دوش
گفت ببخشند گنه، می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش

2022/02/16 - 08:31 در A-D-M
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۲۱۶_۰۸۳۱۰۴.jpg
۲۰۲۲۰۲۱۶_۰۸۳۱۰۴.jpg · 720x960px, 319KB
دیدگاه
27Nm

هاتفی از گوشه میخانه دوش
گفت ببخشند گنه، می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست
نکته سربسته چه دانی، خموش

رندی حافظ نه گناهیست صعب
با کرم پادشه عیب پوش

1400/11/27 - 08:31 ·
Saman

عالی

1400/11/28 - 07:32 ·
27Nm

ممنون

1400/11/28 - 07:34 ·