چشمانت راز آتش است

و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد

و آغوشت
اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن
و گریز از شهر
که به هزار انگشت
به وقاحت
پاکی آسمان را متهم می کند
2022/02/17 - 20:11
دیدگاه
-shamim

چشمانت راز آتش است

و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد

و آغوشت
اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن
و گریز از شهر
که به هزار انگشت
به وقاحت
پاکی آسمان را متهم می کند

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد
در من زندانی ستمگری بود
که به آواز زنجیرش خو نمی کرد -
من با نخستین نگاه تــــــــــــو آغاز شدم

1400/11/28 - 20:12 ·
masood

متن کوتاه انتخاب کن {-54-}

1400/11/28 - 20:14 ·
-shamim

چشم شب بود سیبیلاتوندیدم خخ

1400/11/28 - 20:44 ·
masood

{-18-} عمه جان رو سلام برسان

1400/11/28 - 20:48 ·
-shamim

چشم ...امری باشه خخخخخخخخخخ

1400/11/28 - 20:51 ·