0:00
/ 0:59

کاش می شد یک گلدان آرامش،کنارِ پنجره ی
هر خانه ای گذاشت
تک تک دیوارهای شهر را رنگهای تازه
زد،دستی به سر و روی کهنگی ها کشید…
کاش کوچه هامان پر می شد از عطرِ یاسِ رازقی،
دلبرانگیِ شب بوهای سرمست و شکوهِ درختِ ا

2022/02/18 - 12:22 در دوستان قدیمی نایس فان