خدا تنها تنهایی هست

که هیچ تنهایی رو تنها نمیزاره
2022/02/19 - 10:01