هر صبح پلکهایت فصل جدیدی

از زندگی را ورق میزنی
سطر اول همیشه این است
خدا همیشه با ماست
پس بخواند با لبخند
2022/02/19 - 10:18