خدایا

خواهش که نه التماس میکنم
دو راهی های زندگیم رو بردار
من همین یه راه رو هم اشتباه میرم
2022/02/19 - 10:23